Gysgaça mazmun

Baş edara Awesomo LTD Salgysy: 1-nji otag, Ikinji gat, Sesi görmek öýi, Frensis Reýçel köçesi, Wiktoriýa, Mahe, Seýşel adalary ID: 221042
Düzgünnama IFMRRC
Döredildi 2020
Gurallar Walýutalar (Forex), Kripto, Indeksler, metallar, energiýa
Söwda platformasy Web, ikilik platforma
Demo hasaby Elýeterli
Töleg 91%
Leverage N / A
Hasap görnüşleri Hakyky hasap we demo hasaby
Goýum usullary Kredit kartoçkasy, Mastercard, Neteller, QIWI, Skrill, Visa, Webmoney
Goldaw görnüşleri Göni söhbetdeşlik, e-poçta


Giriş

“ Quotex ” 2020-nji ýylda döredilen täze söwda platformasy bolup, söwdagärlere bazardan peýdalanyp, ikilik opsiýalary, kriptografik walýuta, haryt we indeks ýaly köp sanly emläk söwdasyna mümkinçilik berýär, bu dellal aşakdaky salgy bilen Awesomo LTD-e degişlidir. 1, Ikinji gat, Ses görüş öýi, Frensis Reýçel köçesi, Wiktoriýa, Mahe, Seýşel adasy: 221042.

Bu dellal ýylyň başyndan bäri dünýäde 4 milliondan gowrak söwdagär bilen köpelýär we her günde 100,000-den gowrak söwda hasaba alyndy! “Quotex” 249 ýurtdan söwdagäri doly kabul edýär, bu bolsa hiç hili çäklendirmesiz dünýäden gelýär, ýöne bu dellal 18 ýaşdan kiçi adamlar üçin elýeterli däl;

Quotex Seýşel adalaryna esaslanýar we IFMRRC (Halkara Maliýe Bazar Gatnaşyklaryny Düzgünleşdiriş Merkezi) tarapyndan düzgünleşdirilýär.


Quotex syn

Näme üçin Quotex saýlamaly?

Bu platforma söwdagärlere hödürlenýän taslamadan başga zat däl diýýär. Maksatlary has ýokary, sebäbi ösen maliýe gurallary bar, mümkin boldugyça köp adam maliýe we işewürlik ukyplaryny ösdürip biler. “ Quotex” dellalyna
maýa goýsaňyz , sanly söwda üçin 400-den gowrak aktiwden saýlap bilersiňiz: • Walýutalar: 40-dan gowrak walýuta görnüşini saýlap bilersiňiz. • Kriptokurluşlar: Bazara alyp barýan esasy kriptografik walýutalar: Bitcoin, Ethereum, Litecoin we Ripple. • Indeksler: Dow Jones, SP500 we beýleki öňdebaryjy biresalar. • Çig mal we gymmat bahaly metallar: Nebit, altyn, kümüş we ş.m.Quotex syn

Quotex” dellaly bilen, “Quotex” ikilik söwdasynda oňyn netije bilen söwda edeniňizden soň, 95% -e çenli has köp gazanyp boljak pudakda iň ýokary töleglerden birini alarsyňyz.
Şu wagta çenli “ Quotex” ikilik söwdasy azyndan bir minutdan dört sagada çenli gysga möhletli. Bu, beýleki dellallara meňzeýär, sebäbi şol bir wagtyň özünde teklip edýärler. Şeýle-de bolsa, kompaniýa has bäsdeşlik etmek üçin has uzyn amallary hödürlemegiň üstünde işleýär we ilkinji ulanyjy wariantlaryndan biri bolmagyny dowam etdirýär.

Söwda platformasy

Platforma barada aýdylanda, dogrusyny aýtsam, “Quotex” iň täsirli, ulanyjy üçin amatly, oňat gurluşly we iň çalt platforma bolup, söwda arkaly başdan geçirenimden bäri synap gördüm / söwda etdim!

Quotex syn

Platforma düşünmek gaty aňsat, sebäbi söwdagäriň öňünde hemme zat arassa we düşnükli, ilki bilen bu platforma web programmasyna esaslanýar, şonuň üçin göçürip almak talap edilmeýär, ikinjisi tagamyňyza görä doly düzülip bilner we ahyrynda aňsat bir gezek basmak bilen her aýratynlyga girip bilersiňiz!

Bu nähili işleýär?

Örän ýönekeý, Söwdaňyzy kwoteks bilen başlamak üçin diňe ädimme-ädim gollanmany yzarlamaly:

 1. “Quotex” -e ýazylyň .
 2. Demo hasabyňyzy ýa-da göni hasabyňyzy saýlaň.
 3. Halaýan baýlygyňyzy saýlaň.
 4. Quotex gurallaryny ulanyp, tehniki derňewiňizi ediň.
 5. “UP” ýa-da “DOWN” bahasynyň indiki hereketini çaklaň
 6. Islän mukdaryňyzy saýlaň.
 7. Söwdaňyzy alyň.
 8. Girdeji.
Quotex syn

Diagramma

Diagramma, ilki bilen amallaryň we geleşikleriň kesgitlenen möhüm zadydyr we aýdyşymyz ýaly, kwoteks dellaly çalt diagramma we haýsydyr bir haýal etmän şertnama baglaşmak üçin gowy serwerlere eýe bolan ýeke-täk dellal. ýaly diagramma gurallaryny goşmak bilen:

 • Surat çekiş gurallary: “Quotex” -iň her bir söwdagäre diagrammada çalt ýerleşdirilmegi bilen bazarda öz derňewini geçirmegine kömek etmek üçin 20-den gowrak dürli çyzgy gurallary bar!
 • Şemde wagtlary: Bu dellal 5 sekuntdan şem ýakasyndan 1 gün şem ýakasyna çenli gidip biler.
 • Diagrammanyň görnüşleri: Bu platforma hemmelere diagrammany “AREA”, “Şamdanlar” “Barlar” we ahyrsoňy “Heiken-Ashi” ýaly aşakdaky görnüşlere üýtgetmek mümkinçiligini berdi.
 • Tehniki görkezijiler: Söwdaňyz üçin ulanmaga taýyn 20-den gowrak görkeziji, şol sanda “RSI”, “Stoxastik yrgyldadyjy”, “CCI” we başga-da köp zatlary tapmak üçin.

Söwda gutusy barada maglumat

Quotex Söwda programmasynda, tehniki derňewimiz bilen söwda etmekden artykmaçlygymyz bar we aşakda bu guty barada umumy maglumatlary etdik! bu maglumatlaryň ýeke söwda esaslanýandygyny belläň

Möhleti gutarýan wagt 1 minut - 4 sagat
Maýa goýum ölçegi (1 ABŞ dollary - 1000 $) ýa-da (1% - 10%)
UP / DOWN Söwda ugry
Töleg Garaşylýan girdeji + maýa goýum ululygy
Söwda Açyk söwdalar + ýapyk söwdalar (söwda taryhy)

Çekmek we goýumlar

“Quotex” iň az mukdarda 10 dollar kabul edýän platforma. Iki sany maýa goýum hasaby bar; demo we göni hasap. WebMoney, Skrill, QIWI we Yandex ulanyp pul gazanyp bilersiňiz. Bular hem pul almak üçin ulanjak usullaryňyzdyr.
“Quotex”, her bir ýurda baglylykda, bank kartoçkalary, kriptografik walýuta, elektron gapjyk we sim geçirişi bolan ikili opsiýa dellallarynyň üsti bilen iň meşhur we ulanylýan töleg usullaryny öz içine alýan birnäçe usul arkaly goýum we pul çykarmak mümkinçiligini berýär!

Quotex syn

Şeýle-de bolsa, goýum bölümine girmek üçin kwoteks platformasynyň esasy interfeýsindäki “+ Depozit” düwmesine basmaly, soňra töleg derwezesini saýlaýarsyňyz, beýleki tarapdan pul almak üçin diňe ulanylýan goýum usuly bilen yzyna alyp bilersiňiz.

Quotex syn

Umumy maglumatlary maliýeleşdirmek

Iň pes goýum $ 10 / € 10 / $ 10 ₿ / £ 10
Minimal yzyna almak $ 10 / € 10 / $ 10 ₿ / £ 10
Goýum usullary Bank kartoçkalary / Kriptokurluşlar / E-gapjyklar
Nyrhlar 0%

Bellik: Islendik pul çykarmazdan ozal hasabyňyzdaky maglumatlary barlamagy maslahat berýäris we soňundan gapma-garşylyk ýüze çykmazlygy üçin dogry şahsy maglumatlary ulanmagy maslahat berýäris.

Quotex Demo hasaby

Platformany nädip ulanmaly däl bolsaňyz, QUOTEX DEMO ACCOUNT atly ýörite hyzmat hödürleýär.

Demo hasaby, ulanyja söwda endiklerini ösdürmäge we saýlamak isleýän aktiwleri bilen azajyk synag geçirmäge mümkinçilik berýän düýbünden mugt demo hasabydyr.
Bu sebitdäki hünär derejesini ýokarlandyrmak isleýän başlangyç we tejribeli söwdagärler üçin ideal bilimleriňizi ýuwmagyň iň oňat usulydyr.
Demo hasaby, subutnama hökmünde 10 000 dollara barabar hyýaly balans hödürleýär.
Demo hasaby bilen repetisiýa edeniňizden soň, öwrenen zatlaryňyzyň hemmesini ýerine ýetirmek üçin hakyky hasaby ulanmaga geçýärsiňiz.

Netijeler sizi geň galdyrar. Quotex söwda hasaby nädip açmalydygyny bilmek isleýän bolsaňyz gerek .

Quotex syn

Quotex söwda hasaby nädip açmaly

“Quotex” -e girmek gaty aňsat. “Quotex ” söwda hasaby nädip açmaly : Hasaba alyş opsiýasyny
saýlanyňyzdan soň , aşakdaky maglumatlary bermeli:

 • Ady we familiýasy
 • Täzelenen e-poçta salgysy.
 • Telefon belgisi, şol sanda halkara kody.
 • Ulgamyň içine girmek üçin ýörite parol. Örän çylşyrymly bolmaly. Iň gowusy, baş harp, kiçi we beýleki ýörite nyşanlary ulanyň.
Quotex syn

Anketany dolduranyňyzdan soň, söwda hasabyna nädip goýmak isleýändigiňizi saýlamaly.

Quotex hasabyňyzy nädip düzmeli

Hasaba alnandan soň. Hasabyňyza ulanyjy ady we paroly bilen girip bilersiňiz. Platformanyň içinde bolanyňyzdan soň saýlamaly:

 • Aktiw: söwdada ýeňiş gazanylanda maýa goýumynyň girdejisi 98% -e çenli.
 • Işleýiş wagty: bu 1 minutdan iň köp dört sagada çenli.
 • Maýa goýumlarynyň mukdary: bazar ýagdaýyna maýa goýmak isleýän maýa.
 • Upokarky ýa-da aşak: aktiwleriň bahasynyň saýlanan möhletde haýsy tarapa hereket edýändigine baglylykda.

Aktiw saýlanylandan soň, platforma janly özüni alyp barşyny görkezýär, bu ýerde aktiwiň dürli grafikleri boýunça maglumatlary bäş sekuntdan 24 sagada çenli görüp bilersiňiz.

Hasaby barlamak

Bu dellaldan peýdalanýan söwdagärlerden pasport ýa-da sürüjilik şahadatnamasy ýa-da milli şahsyýetnama (latyn sözleri) ulanyp şahsyýetini barlamak talap edilýärmi?

Bank kartyňyzy ulanmak, quotex platformasyny ulanýan agzalar / söwdagärler üçin has köp howpsuzlyk üçin karta eýeçiligiňizi (galplyk barlagy diýlip atlandyrylýan adaty barlag) tassyklamak üçin barlag geçirmeli bolar!

Hasap görnüşleri

“Quotex” praktika we tölegsiz hasaba alnan her bir söwdagär üçin 10 000 dollarlyk mugt demo hasaby berýär, üstesine-de, bu platforma kynçylyklary ýeňip geçýär we aşakdaky ýaly her bir söwdagär üçin 3 hasap derejesini goýýar:
 • Esasy hasap: availablehli elýeterli aktiwlerde 85% -e çenli töleg
 • PRO hasaby: bar bolan aktiwlerde + 2%
 • VIP hasaby: bar bolan aktiwlerde + 4%
Quotex syn

Bonuslar

Bonuslar barada aýdylanda, kwoteks söwdagäre dürli bonuslardan peýdalanmaga mümkinçilik berýän dellallara ýolbaşçylyk edýär we bu sitoteksiň artykmaçlygydyr! Bonusy işjeňleşdirmek üçin! ilkinji goýumyňyzda 30% almak üçin bu ýerde hoş geldiňiz bonusyndan peýdalanyp bilersiňiz

Quotex syn


Quotex programma aýratynlyklary

Aýratynlyklar hakda gürleşenimizden soň! bu dellalyň beýleki dellallara garanyňda size goşmaça näme berip biljekdigi hakda gürleşýäris? “Quotex” aşakdaky ýaly aýratynlyklary bilen ikilik opsiýalaryny söwdany aňsatlaşdyrýar:

 • Jübüt maglumatlary : Ilki bilen, söwda başlamazdan ozal aktiw bilen baglanyşykly maglumatlary okamak, her bir dellalyň görmeli borjy! Mysal üçin, AUD / JPY (OTC) söwda jübütimiz hökmünde alalyň!
Quotex syn
 • Söwda signallary : Söwda signaly söwda üçin göni görkezme däl-de, analitigiň maslahaty. “Quotex” elýeterli gurallar üçin iň oňat söwda signallaryny üpjün edýär, ýöne bu signallary tehniki derňewimiziň ornuny tutmaýandygy sebäpli esasy girişimiz hökmünde ulanyp bilmeris
Quotex syn
 • Bir Exchangea formasy: Bu platforma söwdagärlere esasy walýutasyny islendik wagt alyş-çalyş tölegleri bolmazdan birnäçe gezek basmak arkaly başga birine geçirmäge mümkinçilik berýän ajaýyp aýratynlygy ulanýar! dogrusyny aýtsam , bu aýratynlyk hiç wagt beýleki dellallar tarapyndan ulanylmady!
Quotex syn

Bahanyň synlary

Sanly söwda dünýäsine başlamak üçin bu gowy alternatiwa ýaly bolup görünýär. Costumer-iň synlary dürli-dürli, ýöne köpüsi netijelerden gaty kanagatlanýar.
“Quotex” synlary bu platformany ulanmagyň aňsatdygyny we müşderilerine hiç hili töwekgelçilik bermeýändigini görkezýär. Bu dellalyň demo hasaby saýlap, töwekgelçiliksiz söwda etmek mümkinçiligi bar.
“Quotex” -iň täze maliýe we işewürlik ukyplaryny ösdürmek üçin mugt demo hasaby bar. Bu demo hasaby, hakyky amallar bilen hakyky wagtda hakyky amallar bilen töwekgelçiliksiz gepleşikler geçirmäge mümkinçilik berýär.
Has köp maýa bolmazdan, bu ýol bilen söwda edip bilersiňiz, şonuň üçin töwekgelçilikleri azaldyp, özüňizi has howpsuz duýup bilersiňiz. Bu esasy artykmaçlyklaryň biri, sebäbi bary-ýogy 10 ABŞ dollary bilen dürli walýutalarda söwda edip bilersiňiz.

Goldaw topary

Dellal birnäçe müşderi goldaw hyzmatyny hödürleýär. Şeýle-de bolsa, göni ýaýlym, e-poçta we telefon jaňlary ýaly gelýär. Agentler gyssagly jogap bermek bilen 24/7-de onlaýn.

[email protected]
Söwda amallary soraglary

[email protected]
Maliýe meseleleri

[email protected]
Tehniki goldaw

Bellik : Käwagt goldaw agentleri söwdagärleriň biletleri we doly nobat bilen doýýarlar we soragyňyza jogap bermek üçin birneme wagt alýarlar.

Quotex Sosial ulgamlar

Twitter hasaby: https://twitter.com/quotex_ platformasy
Facebook hasaby: https://www.facebook.com/ quotexio /
YouTube hasaby: https://www.youtube.com/ kanal / UCE6VO0L8cfSlDRwCsICxOEw? gollanma_ kömek_ akym = 5
Instagram: https://www.instagram.com/ quotex_io /

Quotex düzgünleşdirilýärmi we howpsuzmy?

Quotex dellaly awesomo astynda işleýänligi sebäpli kanuny we düzgünleşdirilýär. Awesomo Limited IFMRRC (Ygtyýarnamanyň belgisi TSRF RU 0395 AA V0161) bilen düzgünleşdirilýär. Şeýle-de bolsa, olaryň platforma salgysy takyk ýerleşýän ýeri bilen barlanýar. Şonuň üçin dellalyň düzgüninden gorkmaly däl.

Netije

“Quotex”, ikitaraplaýyn söwda söwda platformasydyr, şeýle hem çalt, täsirli we ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen sanly opsiýalar söwda platformasy diýlip hem atlandyrylýar, bu söwda goşmaça, diagrammanyň her bölegini sazlamak mümkinçiligi bolan her bir söwdada laýyk bolup biler. çyzuw we görkezijiler gurallary we höweslendiriji töleg! Bu delleri synap görmek we oňa ýapyşmak üçin gowy potensialy tapdym! Quotex bilen başdan geçirenleriňizi düşündirip bilersiňiz.

Thank you for rating.